×

Desfășurarea ședinței ordinare a Consililui raional Cimișlia

21 septembrie 2018

La data de 21 septembrie 2018 s-a desfășurat activitatea Consililui raional Cimișlia.

La ședința ordinară au fost invitați toți conducătorii serviciilor desconcentrate din raion, primarii localitaților. Din numărul total de 33 de consilieri,  prezenți au fost 23. În ordinea de zi au fost incluse 25 de chestiuni, care prealabil au fost examinate în ședințele Comisiilor de specialitate. Ședința a fost prezidată de către consilierul raional dl Maxim Colța, secretarul consiliului Vasile Spînu și președintele raionului Iovu Bivol. De la începutul ședinței s-a anunțat despre Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind  acordarea mandatului de consilier raional dlui Lungu Vasile din s. Gradiște ales pe lista BEPPEM – I. Leancă, care l-a înlocuit pe consilierul raional Alexandru Corlăteanu, numit în funcția de conducător al Incubatorului de afaceri din Cimișlia.

De la începutul ședinței a fost audiat raportul dnei Olga Gorban, șefa a Direcției finanțe al Consiliului raional Cimișlia, privind executarea bugetului raional pe 6 luni ale anului  2018. În continuare au fost operate modificări la bugetul raional aprobat pentru anul 2018, necesitatea corelării bugetului raional cu bugetul de stat pe anul curent. În continuare au fost audiate rezultatele inspectării financiare tematice la Consiliului raional cu aprobarea planului de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor constatate de către Inspecția Financiară necesare  pentru asigurarea în continuare a implementării sistemului de management financiar și control. Următoarea chestiune din ordinea de zi a ședinței a fost asigurarea pregătirii economiei și sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2018-2019 cu prezentarea unui raport amplu de către vicepreședintele raionului pe problemele sociale dl Vasile Melente. Conform deciziei adoptate toate instituțiile publice educaționale și de sănătate vor asigura activitatea viabilă a instituțiior din subordine în perioada rece a anului  cu un control riguros privind funcționarea normală a instituțiilor, consumului de resurse energetice, realizînd măsuri necesare conservării energiei, respectînd  normele și regulile securității antiincendiare. Consililu raional recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivel I să asigure funcţionarea normală a instituţiilor din subordine, să identifice tehnica din localitatea administrată, care poate fi antrenată la lucrările de deszăpezire a străzilor și drumurilor de acces în localități prin încheierea contractelor cu posesorii tehnicii respective. Serviciile teritoriale desconcentrate vor institui un control  asupra consumului de resurse energetice în vederea asigurării economiei acestora, realizarea măsurilor cu privire la conservarea energiei. Secția situații excepționale  v-a  întreprinde măsuri concrete pentru pregătirea autospecialelor și instruirea efectivului subordonat pentru a reacționa operativ în cazul apariției situațiilor excepționale.

Cu o atenție deosebită a fost examinat raportul șefului Direcției învățămînt general, dl Mihai Popescu, privind activitatea instituțiilor educaționale în anul de studii 2017-2018. Astfel rețeaua instituțiilor educaționale  a fost constituită din 58 unități: licee teoretice-4, gimnazii-13, gimnaziu-grădiniță– 1, școli primare-grădinițe-2, grădinițe-26, grădinițe-creșă-10, școli sportive-1, centre de creație-1. Tot în acest an de studii 4 instituţii au fost  reorganizate din școli primare –grădinițe în grădinițe, iar  școala primară din or. Cimișlia a fost lichidată. Conform raportului    756 (100%) de elevi au fost transportaţi gratuit cu 17 unităţi de transport, dintre care 3 unități de transport au fost noi,  primite din donația Guvernului României. La toate unităţile de transport au fost numite persoanele responsabile de viaţa şi securitatea copiilor.

Se conține tendinţa de micşorare a  numărului de elevi,  raportul de elev per cadru didactic  rămîne relativ redus: circa 11 elevi/cadru.

În instituţiile educaţionale ale raionului sunt necesare 47 cadre didactice.

În continuare a fost evidențiată și asigurarea dreptului  la educaţie a copiilor cu dizabilități și crearea unor condiţii specifice educaţiei incluzive. În instituţiile educaţionale ale raionului sunt instruiţi 211 copii cu dizabilităţi, 36 din ei fiind certificaţi cu dizabilităţi severe (fizice, de auz, de văz, mintale). De necesitățile acestor copii se ocupă Comisiile Multidisciplinare  Intraşcolare, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Direcţiei Învăţămînt General, care acordă asistenţă psihologică, pedagogică şi logopedică copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, consultanţe şi asistenţe părinţilor acestor copii. Totodată, în procesul de organizare şi desfăşurare a incluziunii şcolare mai persistă un şir de rezerve nevalorificate. În majoritatea clădirilor înstituţiilor educaţionale nu este asigurat accesul fizic (lipsa pantelor şi altor elemente) pentru copii cu dizabilităţi locomotorii. Instituţiile nu dispun de blocuri sanitare adaptate, mobilier adaptat. Nici într-o grădiniţă nu au fost create Centre de Resurse, în instituţii lipsesc logopezii şi psihologii şcolari (în raion activează doar un singur logoped, în cadrul Serviciului de Asistenţă Psihopegdagogică şi doar 3 psihologi în şcoli).

La compartimentul „Învăţământul complementar”, dl M. Popescu a evidențiat activitatea a  2 instituţii extraşcolare: Centrul Raional de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor în care activează 57 de cercuri, inclusiv: 27 în mediul rural şi 26 în mediul urban, cu un contingent de 814 copii. Şcoala Sportivă, în care activează 34 grupe cu un contingent de 537 copii, inclusiv în şcolile rurale: 21 grupe cu 338 copii.

În raport s-au regăsit și organizarea alimentaţiei elevilor în instituţiile educaţionale din raion, școlarizarea,  abandonul și absenteismul şcolar, pregătirea  instituțiilor publice către sezonul rece al anului de învățămînt 2018-2019.

Tot de șeful Direcției învățămînt general, dl Mihai Popescu, au fost prezentate consilierilor raionali chestiunile privind aprobarea contingentului de elevi, a rețelei școlare, preșcolare și extrașcolare pentru anul de studii 2018-2019, repartizarea unor surse financiare din componenta raională  cu repartizarea a 188.4 mii lei, si anume: 119.8 mii lei, gimnaziului ”Tudor Strișcă” din s. Satul Nou, necesare pentru reparația curentă a sălii mari și a spațiilor sanitare  a ospătăriei și 15.0 mii lei tot acestui gimnaziu pentru plata gazelor naturale, 9.0 mii lei  gimnaziului ”Ștefan cel Mare” din s. Mihailovca-pentru finalizarea lucrărilor de reparație a sistemei de iluminare, 44.6 mii lei, Liceului Teoretic ”M.Eminescu” din or.Cimișlia- pentru alimentarea copiilor din clasele primare.

Prin modificarea unei decizii  s-a luat hotărîrea de a aloca surse financiare  din componenta  raională în suma de 493.0 mii lei pentru 6 instituții educaționale din raion.

La  chestiunea privind reorganizarea școlii primare – gradiniță din s. Mereni în grădiniță s-a decis de a completa Comisia  de reorganizare cu 2 consilieri raionali pentru a examina această chestiune mai detaliat în teritoriu, consultînd părinții elevilor.

În continuare consilierii raionali au examinat chestiunile ce țin de aprobarea contingentului de elevi ai școlii de arte Cimișlia, casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloacele fixe din cadrul aparatului președintelui raionului, s-a aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, casarea mijloacelor fixe din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cimișlia, încorporarea în rîndurile Forțelor Armate ale Republicii Moldova și serviciul civil al cetățenilor născuți în anii 1991-2000 și desfășurarea controlului medical cu trecerea în evidență militară a tinerilor născuți în anul 2003.

S-au aprobat: Acordul de înfrățire între raionul Cimișlia din Republica Moldova și județul Dolj din România și alte chesiuni conform ordinei de zi a ședinței Consililui raional Cimișlia.

83 afișări