×

A N U N Ţ

27 februarie 2019

 Consiliul de administrare

al ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”.

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de

Administrator a ÎM “Biroul de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Cimișlia”.

Sarcinile de bază:

 1. conduce activitatea şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii municipale;
 2. acţionează fără procură în numele întreprinderii, reprezintă interesele întreprinderii în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanţi ai întreprinderii;
 3. asigură executarea deciziilor fondatorului şi ale consiliului de administraţie al întreprinderii;
 4. asigură efectuarea auditului situaţiilor financiare anuale şi încheie contractul de audit cu entitatea de audit, selectată de consiliul de administraţie;
 5. prezintă consiliului de administraţie informaţia despre rezultatele controalelor efectuate de organele abilitate, inclusiv deficiențele depistate, precum şi planul de acţiuni privind corectarea abaterilor și înlăturarea deficiențelor identificate;
 6. prezintă trimestrial consiliului de administraţie darea de seamă privind rezultatele activităţii întreprinderii;
 7. prezintă fondatorului şi consiliului de administraţie darea de seamă anuală cu privire la activitatea sa și privind rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori şi raportul auditorului;
 8. prezintă consiliului de administraţie proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
 9. prezintă spre coordonare consiliului de administraţie propuneri de repartizare a profitului net anual al întreprinderii;
 10. încheie contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii;
 11. asigură pregătirea ședințelor consiliului de administrație, inclusiv invitarea membrilor consiliului de administrație la ședințe, întocmirea și prezentarea documentelor aferente ordinii de zi a ședințelor, inclusiv elaborarea planului de afaceri, pe care îl prezintă spre aprobare consiliului de administrație, asigură întocmirea proceselor-verbale a ședințelor și arhivarea tuturor documentelor aferente ședințelor consiliului de administrație.
 12. asigură integritatea, folosirea eficientă şi dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 13. prezintă consiliului de administraţie trimestrial informaţia referitoare la situaţiile litigioase;
 14. solicită acordul prealabil al fondatorului și decizia consiliului de administraţie privind achiziţionarea de către întreprindere a bunurilor şi serviciilor a căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situaţii financiare, sau depășește suma de 400 000 de lei;
 15. publică planul de achiziție și asigură respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 16. realizează procedurile de achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurare a bazei tehnico-materiale, conform regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
 17. asigură transferul în bugetul de raional a defalcărilor din profitul net anual, stabilite de fondator;
 18. poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea neconformă a atribuţiilor stabilite în contractul individual de muncă al administratorului.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Studii superioare relevante;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

Cerinţe specifice:

Studii:  Superioare relevante.

Experienţă profesională: minimum 4 ani experiență în în funcții de conducere.

Cunoştinţe: legislația și actelor normative în domeniul antreprenoriatului, arhitecturii și urbanismului,  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, AutoCad, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: aptitudini manageriale, lucrul cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) curriculum Vitae (CV);
 3. c) copia buletinului de identitate;
 4. d) copia diplomei de studii;
 5. e) copia carnetului de muncă;
 6. f) scrisoare de motivaţie;
 7. g) cazier judiciar.

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs – 14 martie 2019

Telefon  –   0241 2-31-57

adresa poştală  –   or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, et.1, bir.111.

Acte normative în domeniul antreprenoriatului:

 • Legea nr.163 din 09.07.2010 cu privire la autorizarea executării  lucrărilor de construcție .
 • Legea nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea nr.246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

88 afișări