×

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Direcția Finanțe

2 septembrie 2020

CONCURS
pentru ocuparea funcției publice temporar vacante: 

Specialist superior în cadrul Secției elaborării și administrării bugetului 

Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
i) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul finanțelor, economiei, contabilității.

Experienţă profesională: minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniu.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
  • copia carnetului de muncă/după caz – certificate de la CTAS;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 17.09 2020; ora 17:00.

Pentru mai multe detalii accesați adresa:

https://cariere.gov.md/display-job/13385/Specialist-superior,-Direc%C8%9Bia-Finan%C8%9Be-Cimi%C8%99lia.html?searchId=1599043871.0509&page=1

Număr de telefon: 0241 84419, 0241 22048, 0241 23269
Pagina web: www.raioncimislia.md
E-mail: d.finantecim@gmail.ru
Adresa: or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare,12, etajul 3, biroul 315

73 afișări