×

A N U N Ţ Consiliul raional Cimişlia anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern, aparatul președintelui

5 ianuarie 2021

 Scopul general al funcţiei:

 

Asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, oferirea recomandărilor pentru perfecționarea acestui sistem, contribuirea la îmbunătățirea activității autorităților publice.

 

Sarcinile de bază:

 

 1. Promovarea și implementarea politicii statului în domeniul controlului financiar public intern și sistemului de management financiar și control;
 2. Analizarea și evaluarea sistemului de management financiar și control al consiliului raional, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor și minimizarea riscurilor;
 3. Acordarea asistenţei și asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control;
 4. Efectuarea auditului intern în direcțiile, secțiile subordonate consiliului raional;
 5. Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.

 

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul contabilității și auditului, economiei.

Experienţă profesională: minimum 1 an, preferabil în domeniul auditului intern în sectorul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu auditului intern în sectorul public;
 • Cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator(Word,Excel, PowerPoint).

 

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză, sinteză, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctulitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

–   formularul de participare

–   copia buletinului de identitate

–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de

perfecţionare profesională şi/sau de specialitare;

–   copia carnetului de muncă;

–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs – 25 ianuarie 2021 ora 17:00

Telefon  –   0241 2-21-43;

E-mail crcim@mail.ru

Persoana de contact– Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.210.

 

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul administrative al Republicii Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 • Hotărîrea Guvernului nr.124/2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

67 afișări