Aparatul președintelui CR

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea aparatului preşedintelui raionului Cimişlia

1.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea aparatului preşedintelui raionului Cimişlia (în continuare regulamentul) este un act normativ, care reglementează organizarea, funcţionarea, structura funcţionarea, atribuţiile aparatului preşedintelui raionului,precum şi raporturile de muncă ale salariaţilor să contribuie la creşterea productivităţii muncii, la întărirea disciplinei muncii şi creşterii responsabilităţii salariaţilor. Executarea cerinţelor regulamentului sunt obligatorii pentru toţi salariaţii aparatului preşedintelui.
 2.  În activitatea sa Aparatul preşedintelui raionului se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legile Republicii Moldova, HotărârileGuvernului Republicii Moldova, Decretele Preşedintelui Republicii Moldova,tratativele internaţionale la care Republica Moldova ea parte,deciziile Consiliului Raional şi Dispoziţiile Preşedintelui raionului.
 3. Aparatul preşedintelui raionului se constituie în baza organigramei şi statelor de personal aprobate de Consiliul raional.În componenţa aparatului preşedintelui raionului intră:
 • Preşedintele raionului
 • Vicepreşedinţii raionului
 • Secretarul Consiliului raional
 • Secţia administraţie publică
 • Serviciul Arhivă
 • Contabilitate

Angajații aparatului preşedintelui raionului se bucură de stabilitate în funcţie şi cad sub incidenţa Legii serviciului public.

2. Atribuţiile aparatului preşedintelui raionului

Activitatea aparatului preşedintelui raionului reiese din următoarele atribuţii de bază:

a) întocmeşte proiectele de decizii ale Consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile Consiliului raional şi proiectele de dispoziţie ale preşedintelui raionului.

c) întocmeşte proiectele de decizii ale Consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de Consiliul raional;

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;

f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare Consiliului raional;

g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile Consiliului raional şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;

i) asistă secretarul Consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform Legii.

3. Angajarea şi concedierea din funcţie

3.1. Încadrarea în aparatul preşedintelui raionului Cimişlia se face în modul stabilit de legislaţie. La angajarea în funcţie administrativă este în drept să ceară de la nou angajat următoarele documente:

 • carnetul de muncă;
 • copia diplomei;
 • copia buletinului de identitate;
 • cazier juridic;

3.2. Încheierea contractului individual de muncă în cadrul aparatului Preşedintelui raionului Cimişlia (în continuare aparatul Preşedintelui) se efectuează în baza dispoziţiei Preşedintelui raionului care se aduce la cunoştinţa angajatului contra semnătură.

În dispoziţie, în conformitate cu Statele de personal al aparatului Preşedintelui se indică funcţia, perioada de probă şi modul de salarizare.

3.3. La angajare în funcţie administraţia îl face cunoscut pe noul angajat cu:

 • Regulamentul de Ordine Interioară;
 • Munca care i se încredinţează;
 • Remunerarea muncii;
 • Condiţiile de muncă;
 • Fişa postului.

3.4. Angajatul în statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi secţiilor, obţine statutul de funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii „Serviciului Public”.

Dacă persoana angajată nu dispune de gradul de calificare necesar obţinerii funcţiei de rangul respectiv, în termen de până la 6 luni, comisia de atestare examinează corespunderea acestei persoane funcţiei deţinute şi decide asupra conferirii gradului de calificare respective.

3.5. Pentru toţi funcţionarii care au lucrat mai mult de 5 (cinci) zile,se întocmesc carnete de muncă, iar pentru cei care dispun de carnete de muncă se efectuează înscrierile necesare.

3.6. Transferarea la o altă muncă în cadrul aparatului Preşedintelui se face în conformitate cu legislaţia şi cu consimțământul funcţionarului.

3.7. Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează conform legislaţiei. Funcţionarul aparatului Preşedintelui are dreptul să desfacă contractul individual de muncă urmând să anunţe în scris administraţia cu două săptămâni înainte. În cazul când cererea funcţionarului de a fi concediat din propria dorinţă proprie este condiţionată de imposibilitatea de a continua munca (înmatricularea într-o instituţie de învățământ, pensionarea şi alte cazuri),administraţia desface contractul individual de muncă în termenul cerut de funcţionar. Desfacerea contractului individual de muncă se efectuează în baza ordinului preşedintelui raionului. Carnetul de muncă se eliberează salariatului în ziua concedierii. Ziua concedierii se consideră zi lucrătoare.

4. Obligaţiile funcţionarului apratului preşedintelui raionului

Funcţionarul este obligat:

4.1.Să lucreze cinstit şi stăruitor, să respecte disciplina muncii, să îndeplinească la timp şi calitativ obligaţiunile de serviciu, ordinele şi dispoziţiile administraţiei, utilizând în acest scop, integral orarul de lucru.

4.2. Să se călăuzească în exercitarea atribuţiilor, de legislaţia în vigoare, să fie obiectiv şi imparţial, să nu dea dovadă de tergiversări şi birocratism.

4.3. Să-şi perfecţioneze în permanenţă pregătirea profesională.

4.4. Să păstreze confidenţialitate asupra informaţiilor care reprezintă secrete de stat.

4.5. Să respecte cu stricteţe prezentul Regulament şi disciplina muncii.

4.6. Să manifeste atitudine gospodărească şi economicoasă faţă de bunurile şi mijloacele aflate în gestiunea aparatului Preşedintelui.

5. Obligaţiile Administraţiei

Administraţia este obligată:

5.1. Să organizeze corect şi eficient munca funcţionarilor, încât fiecare să lucreze după specialitate şi calificare, la timp să i se aducă la cunoştinţă sarcinile stabilite şi obligaţiile funcţionale.

5.2. Să asigure corectitudinea calculării şi efectuării în termenii stabiliţi a remunerării muncii.

5.3. Să respecte întocmai cadrul juridic privind munca angajaţilor.

5.4. Să supravegheze şi să controleze respectarea de către angajaţi a obligaţiunilor puse în sarcina acestuia.

5.5. h Să contribuie la crearea în rândul colectivului de muncă a unei atmosfere de creaţie, de muncă, prin toate mijloacele să sprijine iniţiativa angajaţilor.

5.6. Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.

6. Organizarea activităţii aparatului preşedintelui raionului Cimişlia

6.1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de 5 (cinci) zile lucrătoare cu 2 (două zile de odihnă).

Programul de lucru este următorul:

 • începutul lucrului  8.00
 • întreruperea la prânz 12.00 – 13.00
 • sfârșitul lucrului 17:00

Durata muncii angajatului în ajunul zilelor de sărbători se reduce cu o oră.

6.2. Locul de muncă al funcţionarilor aparatului Preşedintelui se consideră sediul acestuia. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea de secţie, direcţie sau a preşedintelui raionului, în dependență de ordinea de subordonare.

6.3. Funcţionarii, care în zilele de lucru, întârzie sau pleacă mai devreme de la lucru fără motive întemeiate, sau învoire, pot fi pedepsiţi în conformitate cu legislaţia, făcând excepţie cazurile când salariatul părăseşte sediul în scop de serviciu.

6.4. Funcţionarii aparatului Preşedintelui pot desfăşura prin cumul numai activităţi didactice şi ştiinţifice, cu acordul preşedintelui raionului şi în măsura în care această funcţie nu afectează îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale prevăzute în fişa postului.

6.5. În cadrul aparatului preşedintelui nu se lucrează în următoarele zile de sărbători stabilite de Legislaţia RM:

 • 1 ianuarie – Anul Nou
 • 7-8 ianuarie – Crăciunul(Naştere Domnului)
 • 8 martie – Ziua Internaţională a femeii
 • Prima zi şi a doua zi de Paşti – conform calendarului bisericesc
 • Ziua de luni – la o săptămână după Paşti (Paştele blajinilor)
 • 1 mai – Ziua Internaţională a solidarităţii oamenilor muncii
 • 9 Mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei
 • 27 august – Ziua Independenţei
 • 31 august – sărbătoarea „Limba Noastră”
 • Ziua de 28 august (Hramul Bisericii) „Adormirea maicii domnului”

6.6. Problemele curente privind activitatea aparatului preşedintelui, secţiei şi direcţiei Cimişlia se examinează în cadrul şedinţelor operative şi lărgite, convocate la necesitate de preşedintele raionului.

6.7. Şefii de secţii pot convoca şedinţe de lucru în care se examinează problemele privind activitatea secţiilor.

6.8. În conformitate cu Legea cu privire la petiționare, administraţia Consiliului raional acordă audienţă în sfera de competenţă. Audienţa se efectuează de preşedintele raionului şi adjuncţii săi şi se înregistrează de către specialistul în relaţii cu publicul de evidenţă a audienţilor.

6.9.Problemele cu care sunt primiţi solicitanţii în audienţă se soluţionează conform rezoluţiei preşedintelui raionului sau adjuncţilor săi, rezultatul fiind adus la cunoştinţă petiţionarului de către executantul rezoluţiei.

7. Concediile

7.1. Funcţionarilor li se acordă concediu anual plătit pe o durată de 30 zile lucrătoare. În cazul în care vechimea în serviciul public depăşeşte 5 ani, 10 ani, 15 ani, concediul de odihnă plătit se măreşte respectiv, cu 3 , cu 5 cu 7 zile lucrătoare. Modul de calculare a duratei concediului anual plătit se stabileşte de legislaţie. Concediul pentru primul an de muncă se acordă funcţionarilor după expirarea a 11 luni de muncă neîntreruptă în cadrul aparatului preşedintelui şi secţiilor. Se permite acordarea concediului pentru primul an de muncă după expirarea a 6 luni de muncă neîntreruptă în cadrul aparatului preşedintelui şi secţiilor.

7.2. Ordinea de acordare a concediilor se stabileşte de administraţie de comun acord cu comitetul sindical al aparatului preşedintelui. Graficul concediilor se stabileşte pe perioada de, nu mai târziu de 5 ianuarie a anului curent şi se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

7.3. Este interzisă neacordarea concediului anual în curs de doi ani la rînd.

7.4. Funcţionarii au dreptul la un concediu anual neplătit de cel puţin 60 zile lucrătoare. Concediile fără plată se acordă în cazuri excepţionale.

8.Retribuirea muncii

8.1. Retribuirea muncii trebuie să asigure funcţionarilor condiţii materiale pentru exercitarea independentă a atribuţiilor, să contribuie la completarea aparatului preşedintelui cu cadre competente, să încurajeze spiritul de iniţiativă. Retribuirea muncii se constituie din salariul de funcţie, sporuri la salarii, suplimente şi premii. Cuantumul salariului de funcţie se stabileşte în raport cu responsabilitatea şi complexitatea atribuţiilor funcţionarului.

8.2. Funcţionarii beneficiază de un spor la salariu pentru grad de calificare, de spor pentru vechime în muncă, de spor pentru cunoaştere a două sau mai multe limbi, una dintre care este limba de stat, în cazul când aceste limbi sunt utilizate în exercitarea funcţiei.

8.3. Salariul se va plăti nu mai târziu de data de 15 a lunii curent.

9. Disciplina muncii

9.1. Funcţionarii sunt obligaţi să muncească cinstit şi conştiincios, să respecte disciplina muncii.

9.2. Pentru exercitarea exemplară a atribuţiilor, spirit activ şi spirit de iniţiativă, muncă îndelungată şi ireproşabilă şi pentru alte realizări în muncă, administraţia aplică următoarele încurajări:

 • Mulţumire
 • acordarea unui premiu
 • distingerea cu diplomă de onoare

9.3. Pentru merite deosebite în muncă funcţionarii publici sunt propuşi spre a fi distinşi cu decoraţii de stat şi titluri onorifice.

9.4. Pentru încălcarea disciplinei muncii, executarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu conform fişei postului, administraţia este în drept să aplice următoarele sancţiuni disciplinare:

 • avertisment
 • mustrare
 • mustrare aspră
 • concediere

Ordinul de aplicare a sancţiunilor disciplinare cu indicarea motivelor se aduce la cunoştinţă funcţionarului contra semnătură. În termenul acţiunii disciplinare măsuri de stimulare către salariat nu se aplică.

10. Dispoziţii finale

10.1. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează, coordonează de către funcţionarii Consiliului raional numai cu încuviinţarea preşedintelui raionului sau persoanei care-i înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

10.2. Încălcarea prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

10.3. Controlul respectării prezentului Regulament se pune în sarcina secţiei personal şi secretariat, secretariatului şi şefilor de secţii al aparatului preşedintelui.

Secretarul Consiliului raional Vasile Spînu