×

Secretarul CR Cimișlia

Secretearul consiliului raional Cimișlia – Vasile Spînu

Secretarul consiliului raional este, concomitent, secretar al raionului. Secretarul consiliului raional este funcţionar public

Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea președintelui, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului raional;

b) participă la şedinţele consiliului raional;

c) avizează proiectele de decizii ale consiliului raional şi contrasemnează deciziile;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul raional;

g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de președintele raionului;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale președintelui raionului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului raional, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii;

k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern (valabil pentru secretarii consililor locale de nivelul I );

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului raional;

o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei (valabil pentru secretarii consililor locale de nivelul I );

p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului;

q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;

r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.

(1) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 aliniatul (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

 

Nr. de tel.fax: 0241 23399 mail:  vasilespinu55@mail.ru

1159 afișări