×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Consiliul Raional Cimişlia anunță prelungirea termenului de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția Administrație Publică

1 februarie 2023

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea mediatizării politicii și activității cotidiene a consiliului raional, organizarea audiențelor, evidența și examinarea petițiilor, îmbunătățirea formatului paginii web a consiliului raional (compartimente și conținut revizuit și modificat după necesitate).

Sarcinile de bază:

1. Informarea publicului privind activitatea administrației publice, aplicarea tehnicilor pentru formarea imaginii publice a administrației publice locale;
2. Asigurarea evidenței petițiilor cetățenilor parvenite în adresa administrației raionului și a răspunsurilor emise către petiționari;
3. Contribuirea la organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului raional, ședințelor operative organizate de conducerea raionului și a seminarelor;
4. Pregătirea anunțurilor, comunicatelor de presă, a articolelor privind activitățile realizate de către administrația raionului și subdiviziunile consiliului raional și publicarea lor;
5. Conlucrarea cu mass-media în domeniul informării publicului privind activitatea administrației publice locale.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate. 

Studii: superioare de licență, preferabil în domeniul administrației publice, dreptului, psihologiei;  cursuri de perfecționare profesională în domeniul administrației publice;

Experiență profesională: 6 luni, preferabil experiență în serviciul public;

Cunoştinţe:

– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea limbii române la nivel înalt scris și vorbit, a limbii ruse, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
– Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
– Cunoașterea rețelelor de socializare, platformelor web; 

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, aplanare de conflicte, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Salariu de funcție: 6810 lei;

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

– formularul de participare;
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
– documente ce atestă experiența profesională;
– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-superior-sectia-administratie-publica/19080

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs – 20 februarie 2023, ora 16:00; 

Telefon  –   0241 2-33-99; 068186777;

E-mail crcim@mail.ru

Persoana de contact – Arama Elena, specialist principal, aparatul președintelui;

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, etajul 2, bir.203.

Bibliografia: 

  1. Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
  2. Legea nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale;
  3. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
  4. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  5. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  6. Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
  7. Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
  8. Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
  9. Legea nr. 982/2008 cu privire la accesul la informație;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 967/2006 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;

306 afișări