×

ANUNȚ!

28 aprilie 2021

 Administrația raionului Cimișlia, anunţă persoanele interesate care necesită locuinţe sociale despre posibilitatea depunerii cererii privind atribuirea unei locuinţe și aduce la cunoștință următoarele:

  1. Cine poate solicita locuință socială?

Locuința socială se atribuie în locațiune persoanei sau familiei care pretinde la o asemenea locuință dacă este cetățean al Republicii Moldova, dacă are reședință sau domiciliu în raionul Cimișlia și reprezintă următoarele categorii eligibile:

  1. Persoane cu dizabilități severe;
  2. Familiilor care întrețin minori cu dizabilități severe;
  3. Familiilor tinere, în sensul Legii nr.215/2016 cu privire la tineret, care nu dispun de o locuință, angajați ai instituțiilor bugetare (în domeniul educației, sănătății, asistenței sociale);
  4. Familiilor în care s-au născut tripleți, cvadrupleți sau mai mulți copii simultan;
  5. Tinerilor cărora li s-au stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea capacității de exercițiu deplin și care nu au beneficiat de locuință din partea statului.

Cererile vor fi însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului raional Cimișlia și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Cimișlia, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cimișlia nr.04/01 din 30 iunie 2020 care poate fi accesată pe pagina web www.raioncimislia.md, compartimentul Transparență decizională, secțiunea Deciziile adoptate de consiliul raional.

  1. Ce documente sunt necesare de prezentat?

1) Copia actului de identitate de uz intern al solicitantului și copiile actelor de identitate de uz intern ale membrilor adulți ai familiei acestuia;

2) Copiile certificatelor de naștere ale copiilor minori;

3) Copia actului de identitate de uz intern ale persoanelor aflate la întreținerea solicitantului și a certificatelor de la subdiviziunea de asistență socială a autorității administrației publice locale;

4) Copia contractului de locațiune a locuinței;

5) Certificatul privind lipsa de proprietăți ale solicitantului, membrilor familiei acestuia sau ale persoanelor aflate la întreținere, eliberat de către organul cadastral teritorial;

6) Certificatul privind faptul că persoanele solicitante (membrii familiilor sau persoanele aflate la întreținere) nu au deținut în proprietate o locuință în ultimii 5 ani în Republica Moldova, eliberat de către organul cadastral teritorial;

7) Certificatul eliberat de autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu persoana solicitantă a domiciliat sau a avut reședință și nu a prirnit anterior locuință sau teren pentru constructii;

8) Certificatul care confirmă faptul că aceștia nu au beneficiat din partea statului și a autorităților administrației publice locale de credite preferențiale și susținere exprimată prin materiale de construcții pentru edificarea de locuințe sau asistență financiară, indemnizații unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi, în schimbul acordării creditelor preferențiale, eliberat de primarul localității în care solicitantul și membrii familiei acestuia au domiciliu sau reședință;

9) Certificatul cu privire la venitul solicitantului și venitul membrilor familiei sale sau altor persoane aflate la întreținere pentru ultimii 3 ani, inclusiv venitul obținut din dobînda unor conturi de depozit, alocații, beneficii și beneficii sociale în numerar, eliberat de angajator/autoritatea fiscală/banca;

l0) Certificatul de la locul de muncă de bază care atestă că beneficiarul este angajat, sau certificatul de la Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cazul în care este șomer, însoțit de o copie a carnetului de muncă;

l1) Certificatul eliberat de primăria localității în care solicitantul are domiciliu sau reședință, prin care se confirmă că suprafața locativă ce le revine fiecărui membru de familie al solicitantului este sub nivelul normei minime prevăzute prin lege;

12) Decizia Comisiei tehnico-sanitare constituite în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de efectuare a cercetării tehnico-sanitare a locuințelor pentru recunoașterea lor ca fiind inutilizabile pentru locuit, precum și modul de folosire, reamenajare sau demolare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.175/2016.

  1. Unde se depune cererea?

Cererea se depune la Consiliul raional Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, etajul III,         biroul 307, Secția Administrație Publică.

  • Persoana responsabilă de colectarea cererilor: secretara Comisiei, dna Tamara Ciubotaru.
  • Date de contact: Tel. 0241 2 33 00.

Cererea va fi înregistrată doar atunci cînd va fi însoțită de toate documentele specificate în pct.3, subpunctele 1-12) al anunțului respectiv. 

Administrația raionului Cimișlia

539 afișări