×

ANUNȚ REPETAT! Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist superior, Secția Administrație Publică

8 iunie 2021

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea mediatizării politicii și activității cotidiene a consiliului raional, organizarea audiențelor, evidența și examinarea petițiilor, îmbunătățirea formatului paginii web a consiliului raional (compartimente și conținut revizuit și modificat după necesitate).

Sarcinile de bază:

 1. Informarea publicului despre politica și activitatea cotidiană a consiliului raional;
 2. Oferirea posibilității publicului de a-și expune părerea privitor la activitățile, proiectele și planurile de activitate ale administrației raionului;
 3. Asigurarea evidenței petițiilor cetățenilor parvenite în adresa administrației raionului și a răspunsurilor emise către petiționari;
 4. Aplicarea tehnicilor pentru formarea imaginii consiliului raional pentru cetățeni;
 5. Pregătirea comunicatelor de presă, a articolelor privind activitățile realizate de către administrația raionului și subdiviziunile consiliului raional pentru publicare și plasarea lor pe pagina web a consiliului raional;
 6. Conlucrarea organelor administrației publice locale cu mass-media în domeniul relațiilor cu publicul.

Condiții de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Studii: superioare de licență, preferabil în domeniul administrației publice, drept, psihologie, științe ale comunicării;

Experiență profesională: minimum 1 an în serviciul public

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoașterea limbilor de circulație internațională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de  iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

–   formularul de participare;

–   copia buletinului de identitate;

–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;

–   copia carnetului de muncă;

–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs – 28 iunie 2021, ora 17:00;

Telefon  –   0241 2-21-43;

E-mail crcim@mail.ru

Persoana de contact – Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, etajul 2, bir.210.

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2008 cu privire la accesul la informație;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

 

52 afișări