×

A N U N Ţ

6 septembrie 2021

Consiliul raional Cimişlia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef direcție, Direcția Economie și Atragerea Investițiilor 

Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la dezvoltarea social-economică, promovarea implementării reformelor social-economice pe teritoriul raionului.

 Sarcinile de bază:

 1. Organizarea, coordonarea și evaluarea activității direcției în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. Identificarea direcţiilor prioritare şi de perspectivă de dezvoltare economică a raionului, participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea strategiilor, programelor de dezvoltare a raionului  și planurilor de acțiuni;
 3. Participarea la elaborarea proiectelor investiţionale (studii de fezabilitate, analize socio-economice, note conceptuale, cereri de finanțare, acorduri de parteneriat) în privind infrastructura tehnică şi economică la nivel raional, regional şi  la nivel de localități în conformitate cu programele, planurile de dezvoltare, participarea la lansarea și implementarea  lor;
 4. Contribuirea la crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor străine în teritoriul raionului;
 5. Înaintarea propunerilor în vederea utilizării eficiente a investiţiilor capitale destinate dezvoltării socio-economice a teritoriului raionului;
 6. Contribuirea la crearea mediului economico-organizațional favorabil pentru dezvoltarea antreprenorialului, inclusiv micului business, la dezvoltarea concurenței locale şi controlului asupra respectării legislaţiei antimonopol în teritoriu;
 7. Avizarea şi prezentarea în modul stabilit a propunerilor privind elaborarea proiectului bugetului, precum şi participarea la constituirea bugetului raional.

Condiţii de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul economic, managementului public.

Experienţă profesională: vechime de activitate în domeniul economie/atragere de investiții de cel puțin 4 ani;

 Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoașterea modului de funcţionare a unei autorități publice și a subdiviziunilor din subordinea lor;
 • cunoașterea politicilor și programelor, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoașterea limbii de stat, unei limbi de circulație internațională (nivel B2);
 • cunoștințe de operare la calculator: Word, EXCEL, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informaţia, comunicare eficientă, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.;

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, toleranță, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

–   formularul de participare;
–   copia buletinului de identitate;
–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
–   copia carnetului de muncă;
–   cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere precum că nu are antecedente penale.

Notă1: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă2: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul:

https://cariere.gov.md/ro/job/sef-directie-directia-economie-si-atragerea-investitiilor/15400

Data  limită  de depunere  a  Dosarului de concurs –  27 septembrie 2021, ora 17:00;

Telefon  –   0241 2-21-43;

E-mail crcim@mail.ru

Persoana de contact – Vasluian Mariana – şef, Secția Administrație Publică;

Informații pe adresa:  or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare, 12, etajul II, bir.210.

Bibliografia: 

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018;
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2008 cu privire la accesul la informație;
 • Legea nr. 179/2014 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;
 • Legea 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
 • Legea nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale.
 • Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Economie și Atragerea Investițiilor aprobat prin Decizia consiliului nr. 03/07 din 30.06.2021.

67 afișări