×

IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia anunță concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Vicedirector medical

3 mai 2022

INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

 CENTRUL DE SĂNĂTATE CIMIŞLIA 

ANUNŢĂ CONCURS 

Pentru suplinirea funcţiei vacante 

Structura: Centrul de Sănătate Cimişlia
Denumirea poziției: Vicedirector medical
Perioada de aplicare: 22 aprilie 2022 – 10 mai 2022 

Cerințe minime obligatorii: 

 1. studii superioare medicale;
 2. experienţă profesională în domeniu;
 3. cetăţenia Republicii Moldova;
 4. cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 5.  cunoaşterea limbii română scris și vorbit;
 6. capacitatea deplină de exerciţiu;
 7.  starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 8. lipsa antecedentelor penale;
 9. de a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;
 10. cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 11. capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.
 12. îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 13. îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 5. cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. curriculum vitae;
 8. copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.
 10. acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Etapele de selecție:

Depunerea pachetului de documente obligatorii. Documentele pot fi trimise pe e-mail la adresa cs.cimislia@ms.md sau în format tipărit la adresa IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia;

Adresa:

IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
MD-4101,Cimişlia, Alexandru cel Bun, 135-A
Tel:  (0241) 2-68-02 E-mail: cs.cimislia@ms.md

320 afișări